Referanseverdiforordningen

Referanseverdiloven (EU 2016/1011 Benchmark Regulation, "BMR") krever at indekser brukt som referanseverdier har en administrator. Nordic Bond Pricing AS (NBP) ble godkjent som administrator av Finanstilsynet 23. april 2021.

Nordic Bond Pricing administerer NBP Indeksfamilien. NBP indekser måler totalavkastningen på obligasjoner registert i Verdipapirsentralen (VPS) for ulike løpetider, rentetyper og sektorer.

Nordic Bond Pricing er registrert i ESMA administratorregister.

Indeksmetodologien for NBP referanseverdier er beskrevet her.

En fullstendig beskrivelse av NBP referanseverdier er beskrevet i NBP Benchmark Statement.

Prosedyrer for klagebehandling på indekser er beskrevet her.

Retningslinjer for inndata brukt i indeksene er beskrevet her.

Samsvarserklæring i henhold til BMR artikkel 26(3) finner du her.