Bakgrunn

Hvordan foregår prisingen?

Nordic Bond Pricing innhenter prisingsinformasjon fra et stort antall kilder i obligasjonsmarkedet, og bearbeider disse dataene i anerkjente modeller for å beregne estimater på daglige obligasjonspriser.

Effektivisering

Frem til Nordic Bond Pricing startet sin daglige prisingstjeneste i juli 2014, så måtte selskapets kunder benytte store ressurser på å gjøre tilsvarende beregninger hver for seg. Nordic Bond Pricing gir en effektiviseringsgevinst, og dette bidrar til å støtte opp under utviklingen av det norske obligasjonsmarkedet.

Uavhengighet

Nordic Bond Pricing er ikke involvert i formidling av verdipapirer eller forvaltningsvirksomhet, men er en uavhengig aktør som har som sitt primærfokus å levere et beste estimat på obligasjonspriser. Selskapet har engasjert en ekstern revisor som vil gjennomgå selskapets prosesser og modeller.

Distribusjon

Tjenesten distribueres gjennom Nordic Trustee's distribusjonstjeneste Stamdata.

Om Nordic Trustee

Nordic Trustee er tillitsmann for investorer i rentebærende papirer. Dette trygger investorenes interesser, men det er også hensiktsmessig for utstedere, som kan forholde seg til ett kontaktpunkt som samlet representerer investorene. I 2013 kan vi se tilbake på 20 års virksomhet innenfor verdipapirmarkedet. Konsernet Nordic Trustee er Nordens fremste leverandør av tillitsmannstjenester og har datterselskaper i Sverige, Finland og Danmark. Nordic Trustee eies i hovedsak av norske og nordiske banker, livsforsikringsselskaper og verdipapirforetak.

Om Verdipapirenes forening

Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller diskresjonær forvaltning for store enkeltkunder. Foreningen har 22 ordinære og 14 assosierte medlemmer. Blant foreningens aktiviteter er faglig og administrativ bistand til medlemmene, utarbeidelse av bransjenormer, arbeid for å fremme kunnskap om og interesse for verdipapirfond samt utarbeidelse av markedsstatistikk.